DEFINÍCIE POJMOV, KTORÉ SÚVISIA S LICENCIOU NA SYSTÉM INTERSPEEDIA.

Marketing

Last Update pred 3 rokmi

Interspeedia: on-line systém zahŕňajúci súbor nástrojov a funkcii využívaných za účelom výberu zamestnancov. Interspeedia sa neskladá zo žiadnych modulov ani rôznych alternatív nastavenia rozsahu využívaných služieb. Každý užívateľ má k dispozícii rovnaký a úplný rozsah funkcií. Uverejňovanie inzerátov, systém dotazníkov, komunikačný systém, databáza informácii atď. sú neoddeliteľnou súčasťou systému a môžu, avšak nemusia byť využívané.


Používanie systému: prístup počas 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku prostredníctvom prístupových hesiel pre 1-2 užívateľov v základnom licenčnom poplatku. Základné rozdelenie užívateľov je jeden hlavný užívateľ a 1 podužívateľ. Používateľov môže byť viac (má to vplyv na cenu licencie).


Užívateľ: každé užívateľské konto je vytvorené so samostatnými a individuálnymi prístupovými údajmi umožňujúcimi prácu v systéme. Tento hlavný užívateľ je schopný samostatnej činnosti v systéme a môže vidieť a robiť zmeny v práci svojich podužívateľov.


Podužívateľ: užívateľ s prístupom a rovnakým rozsahom využívania systému ako hlavný užívateľ. Je systémovo nastavený pod hlavným užívateľom systému, čo znamená, že je schopný pracovať samostatne a využívať nezávisle všetky funkcie systému. Nie je mu však umožnené vidieť prácu ostatných podužívateľov ani hlavného užívateľa.


Licenčný poplatok: peňažný poplatok za umožnenie prístupu a využívanie systému Interspeedia. Licenčný poplatok je stanovený na obdobie 12 mesiacov, ktoré sú určené presne stanoveným licenčným obdobím.


Implementácia systému: vytvorenie, grafické prispôsobenie a integrácia systému Interspeedia do internetovej stránky užívateľa systému, čím sa systém Interspeedia stáva súčasťou tejto internetovej stránky. Implementácia obsahuje aj vytvorenie 1 až dvoch užívateľských prístupov s individuálnymi prihlasovacími údajmi, zaškolenie budúcich užívateľov systému a manuál - obsiahly kontrolný list pre jednotlivé činnosti v systéme.


Implementačný poplatok: jednorazový, neopakujúci sa, peňažný poplatok za implementáciu systému Interspeedia.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us