3. KTORÝM POZÍCIÁM MÔŽEME ZASLAŤ AJ DODATOČNÉ DOPLNKOVÉ TESTY? A AKÉ PRESNE? KEDY POUŽIŤ OSTATNÉ TESTY?

Marketing

Last Update pred 3 rokmi

Doporučujeme používať Overenie produktivity, Analýzu minulosti a U-TEST pre každú pozíciu bez rozdielu. Na zistenie chronického tónu nám slúži U-TEST (hlavný indikátor je vlastnosť B).


Pre veľmi samostatné pozície, kde sa vyžaduje schopnosť, aby osoba vedela identifikovať problém, rýchlo nájsť riešenie a taktiež logicky uvažovať, doplňte balík o IQ test. Pre technické pozície, projektový manažment, pozície v účtovníctve, asistentky, od ktorých sa očakáva samostatný prístup k zvládaniu úloh, to môže byť veľmi prínosná informácia. Samozrejme v pozíciách v manažmente by sa mala taktiež očakávať dobrá hodnote IQ.

Pre vedúcich pracovníkov alebo potenciálnych vedúcich pracovníkov môžete použiť Test vodcovstva, ktorý je veľmi náročný a dosiahnutie vysokého skóre je výnimočné, orientuje nás v tom, ako osoba vníma princípy riadenia. Vďaka nemu môžete získať informáciu o tom, na čom s osobou zapracovať.


Pokiaľ pracovná pozícia vyžaduje dobrú mieru rýchleho chápania a nie je veľmi rutinného charakteru, použite Duplikačný test. Tento test je najkratší zo všetkých testov a dotazníkov a mapuje úroveň rýchleho chápania. Pokiaľ osoba dosiahne nízky výsledok, bude potrebovať viac času, než bude schopná vykonať to, o čo ju požiadate. Príkazy a pokyny jej musia byť sprostredkované veľmi jednoducho a zrozumiteľne, aby bola schopná plne im rozumieť. Je dobré to vedieť ešte pred tým, než osobu prijmete , pretože potom môžete prispôsobiť tempo jej zaškolenia. Je ľahšie pracovať s ľuďmi, ktorí majú dobrú, rýchlu duplikáciu. Preto je výhodou mať výsledky aj z tohto testu. Môžete si vybrať z kandidátov, ktorí dosahujú vyššie skóre. Odporúčame využívať na všetky pozície, dokonca aj na robotnícke pozície. Ľudia s nízkou duplikáciou sú náchylní na nehody!!!

Analýza predaja nie je osobnostný test. Je založený na dlhoročných pozorovaniach najlepších profesionálnych obchodníkov. Jeho účelom je do značnej miery pomôcť vrozvíjaní a zlepšovaní osobnej výkonnosti obchodníkov. Súčasne poskytne možnosť stanoviť si priority pre ich vzdelávanie a osobné zlepšovanie. Vhodný je len pre obchodníkov.


Dotazník 4 Faktory predaja sa používa ako počiatočná analýza produkcie, osobnosti, motivácie a znalostí/skúseností. Na základe výsledkov získate mnoho impulzov na hľadanie ďalších otázok na pohovoroch. A pomôže Vám to aj ľahšie vyhodnotiť, do akej miery budú výsledky z tejto analýzy zhodné s výsledkami ďalších pohovorov a testov. Od tohto nástroja sa očakáva, že sa použije na úplnom začiatku prijímacieho procesu. Prostredníctvom tohto dotazníka by ste mali byť schopní rýchlejšie určiť, komu budete počas výberového konania ďalej posielať dotazníky a testy a venovať väčšiu pozornosť. Vhodný je len pre obchodníkov.


Obchodník: odporúčame 4 Faktory predaja, Overenie produktivity (prípadne Analýza minulosti) + U-TEST a v prípade vnútrofiremného auditu Analýza predaja.


Asistentka: odporúčame okrem Overenia produktivity, Analýzy minulosti a U-TESTu aj IQ test a Duplikačný test.


Manažérske pozície: medzi doplnkovými testami odporúčame Duplikačný test a Test vodcovstva.


Technické pozície: medzi doplnkovými testami odporúčame Duplikačný test, prípadne podľa náročnosti pozície aj IQ test

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us